Tàbost


Tha ainm Tàbost a tighinn bho na Lochlannaich, “bost” a ciallachadh tuathanas agus tha an ainm gu lèir a ciallachadh “tuathanas àird”.