| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Dail bho Thuath

Page history last edited by PBworks 13 years, 12 months ago

Tha an facal “Dail” a ciallachadh “Gleann” agus mar sin tha Dail bho Thuath a ciallachadh gu bheil e suidhichte air taobh a tuath a' ghlinne far a bheil abhainn Dhail. Mar a shaoileadh tu tha Dail bho Dheas ri lorg air taobh eile na h-aibhne!  Tha Cros agus Dail bho Thuath air an dealachadh le abhainn Cros. 

 

Tha Sgoil Chrois ann a Dail bho Thuath, rudeigin a bhios a cuir droll iomadh clann-sgoile, agus cuideachd tha Talla Nis ann an Dail bho Thuath, a ciallachadh gu bheil àite chudromach aig Dail bho Thuath a thaobh tachartasan san sgìre san latha an-diugh.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.