Dail bho Dheas


Tha an facal “Dail” a ciallachadh “Gleann” agus mar sin tha Dail bho Dheas a ciallachadh gu bheil e suidhichte air taobh a deas a' ghlinne far a bheil abhainn Dhail.  Mar a shaoileadh tu tha Dail bho Thuath ri lorg air taobh eile na h-aibhne! 

 

  

 

 

B' ann anns a' bhaile seo a bha a' chiad Eaglais Shaor na h-Alba anns an sgìre...