| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Get control of your email attachments. Connect all your Gmail accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize your file attachments. You can also connect Dokkio to Drive, Dropbox, and Slack. Sign up for free.

View
 

Dail bho Dheas

Page history last edited by PBworks 12 years, 11 months ago

Tha an facal “Dail” a ciallachadh “Gleann” agus mar sin tha Dail bho Dheas a ciallachadh gu bheil e suidhichte air taobh a deas a' ghlinne far a bheil abhainn Dhail.  Mar a shaoileadh tu tha Dail bho Thuath ri lorg air taobh eile na h-aibhne! 

 

  

 

 

B' ann anns a' bhaile seo a bha a' chiad Eaglais Shaor na h-Alba anns an sgìre...

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.