| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Cros

Page history last edited by PBworks 13 years, 12 months ago

Tha Cros a ciallachadh àite-coise, ainm-àite eile a tha air toirt buaidh bho na Lochlannaich. Tha Cros agus Dail bho Thuath air an dealachadh le abhainn Chrois. 

 

Tha aite chudromach aig an t-side ann an doigh-beatha muinntir nan eilean.  Thug na stoirm mhor a bha anns an Fhaoilleach 2005 far an deach teaghlach a Uibhist an call gu cuimhne dhaoine na stoirmean eile a tha air a bhith ann.  Bha stoirm ann an 1955 agus tha sgeulachd Dhomhnaill Chaluim Tuathanaich mar fhianais air cumhachd an t-side. Leugh an sgeulachd an seo anns a' Ghaidhlig le gearr-chunntas Beurla.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.