| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Get control of your email attachments. Connect all your Gmail accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize your file attachments. You can also connect Dokkio to Drive, Dropbox, and Slack. Sign up for free.

View
 

Cros

Page history last edited by PBworks 12 years, 11 months ago

Tha Cros a ciallachadh àite-coise, ainm-àite eile a tha air toirt buaidh bho na Lochlannaich. Tha Cros agus Dail bho Thuath air an dealachadh le abhainn Chrois. 

 

Tha aite chudromach aig an t-side ann an doigh-beatha muinntir nan eilean.  Thug na stoirm mhor a bha anns an Fhaoilleach 2005 far an deach teaghlach a Uibhist an call gu cuimhne dhaoine na stoirmean eile a tha air a bhith ann.  Bha stoirm ann an 1955 agus tha sgeulachd Dhomhnaill Chaluim Tuathanaich mar fhianais air cumhachd an t-side. Leugh an sgeulachd an seo anns a' Ghaidhlig le gearr-chunntas Beurla.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.