| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Borgh

Page history last edited by PBworks 13 years ago

 

Tha ainm Borgh a tighinn bhon facail airson dùn a bha aig na Lochlannaich.   

 

Air a latha mu dheireadh den Fhaoilleachd ann an 1953 shabhail muinntir na baile 66 seòladairean bhon am bàta caragò an Clan MacQuarrie. Bha i air dhol air grunnd am measgmeadhan gaothan 100 mìle gach uair a thìde. Mar taing do muinntir na baile thug sealbhadairean am bàta, Clan Line, dhaibh airgid airson talla baile a thogail. Barrachd air leth-cheud bliadhna bhon uairs-sin tha an talla fhathast a seasamh, ach chan eil moran feum ri fhaighinn a-mach às tuilleadh. Ach tha planaichean ann a-nise airson talla ur a thogail na h-aite, agus tha an baile, agus an sgire, air a bhi togail airgid airson a chuis airson iomadh bliadhna. Airson barrachd fiosrachadh, bruth ann an seo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruth an seo airson mapaichean den aite (ann an Beurla)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.